Лента
.

Изучение польского языка

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski K, G, H. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Grażyna Skrzyniecka

30.10.2011 // 0 комментариев

Это первая книга, содержащая богатый материал из упражнений для правильного произношения отдельных звуков. Пользуется огромной популярностью среди логопедов. Материал разделен на 10 частей, каждая из которых содержит: методический комментарий, объясняющий сущность и

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski B, Bi, D, G, Gi. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Barbara Wiśniewska

30.10.2011 // 0 комментариев

Это первая книга, содержащая богатый материал из упражнений для правильного произношения отдельных звуков. Пользуется огромной популярностью среди логопедов. Материал разделен на 10 частей, каждая из которых содержит: методический комментарий, объясняющий сущность и

«Uczymy się poprawnie mówić. Spółgłoski Dz,Dź,Dż. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami» Barbara Wiśniewska

30.10.2011 // 0 комментариев

Это первая книга, содержащая богатый материал из упражнений для правильного произношения отдельных звуков. Пользуется огромной популярностью среди логопедов. Материал разделен на 10 частей, каждая из которых содержит: методический комментарий, объясняющий сущность и

«Przygody Krystyny, Pawła i Reksa» Kazimiera Budzianka, Halina Olaczek, Elżbiera Wróblewska

28.10.2011 // 0 комментариев

Неплохой сборник адаптированных текстов для изучающих польский язык. Подойдет для начального уровня. Тексты связаны между собой семьей Кристины и Павла, в которых описываются стандартные ситуации: описание дома, покупки, болезни, еда и т.д. Spis treści 1. Krystyna, Paweł i Reks 2. Rodzina,

«Kto czyta — nie błądzi. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania» Anna Seretny

28.10.2011 // 0 комментариев

Учебник предлагает упражнения для развития и улучшения навыков чтения, а также предлагает стратегию работы с текстами. Ориентирован на студентов уровня C1. Каждая из 8 частей содержит от 3 до 5 текстов различной длинны, которые связаны между собой одной темой. Их дополняют

«Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego» Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor

28.10.2011 // 0 комментариев

Proponowany studentom kierunków filologicznych podręcznik jest pozycją niezwykle cenną. W kompendium tym oprócz niezbędnych wiadomości z dotychczasowej wiedzy z zakresu fonetyki i fonologii znalazło się też to, co należało przewartościować, i to, co jako fakty nowe trzeba było zaproponować. Podręcznik ma charakter zwartego wykładu, prowadzonego w sposób konsekwentny pod względem metodologicznym. Klarowności i jasności przydają liczne zestawienia i wykresy. Utrwaleniu

«Czas na czasownik» Piotr Garcarek

27.10.2011 // 0 комментариев

Отличный учебник по польской грамматике, который пробует объяснить спряжения польских глаголов с помощью юмористических текстов, и не менее интересными упражнениями с использованием фразеологии и идиоматики. В учебнике представлены все возможные времена, виды и

Słownik etymologiczny języka polskiego. A. Brückner

27.10.2011 // 0 комментариев

Słownik Aleksandra Brücknera jest pierwszym pełnym polskim słownikiem etymologicznym i jednym z pierwszych w slawistyce europejskiej. Autor przeznaczył go dla szerokiego grona odbiorców. We wstępie pisał: „Uważam tę książkę za rodzaj poradnika językowego; niech się nią bawi nie tylko filolog-polonista, lecz historyk i literat, i kogo język zajmuje; taka była jej myśl przewodnia” oraz „[...] nadmienię, że skąpiłem słów, że unikałem wszelkiej »uczoności«, tj. przytaczania źródeł, polemiki, że starałem się o to, aby mnie każdy czytelnik, tj. nie tylko zawodowiec, zrozumiał”. Nadmierna skrótowość, zwięzłość wypowiedzi, niepełne informacje źródłowe sprawiły jednak, że – wbrew intencjom autora – książka miejscami jest trudna w odbiorze (por. hasła aron, Idzi, urjański, żołd).

W słowniku znalazły się objaśnienia etymologiczne około 26 000 jednostek leksykalnych, zgrupowanych w ponad 5800 artykułach hasłowych. Przedmiotem analizy są przede wszystkim nazwy pospolite, ale objaśniono także prawie 1000 nazw własnych (łącznie z wariantami), przy czym tylko część z nich (ok. 150) w postaci samodzielnych artykułów hasłowych. Są to zarówno nazwy osobowe (np. imiona: Andrzej, Benedykt, Bezprzem, Błażej, Bogusław, Czestoch, nazwiska: Bentkowski, Czacki, Kotarbiński, nazwy etniczne: Czech, Kaszuba, Litwin, Łemki, Niemiec, nazwy historyczne: Saraceni, Sarmata, Teutoni, Wenedzi), jak i nazwy geograficzne (nazwy miast: Berno, Bochnia, Rzym, Warszawa, Wiedeń, gór: Alpy, Giewont, Tatry, rzek: Dniepr, Dniestr, Don, Ren, Wisła, państw i regionów: Dania, Rosja, Turcja, Mazowsze, Śląsk). Por. także nazwy typu Samojedź, Sowizdrzał, Sybyli.

Kiedyś wrócisz tu… Część I i II. Lipińska Jadwiga, Marciniak Marek (+audio)

25.10.2011 // 0 комментариев

Учебник польского языка для иностранцев. Средний уровень. Каждый из 8 уроков состоит из 2 частей: — Коммуникативная, в которой представлены фрагменты газетных статей и коммуникативные упражнения, закрепляющих правильное использование новых слов и фраз, а также

«Już mówię po polsku» Janusz Kucharczyk (+audio)

23.10.2011 // 0 комментариев

Данный учебник предназначен для людей, которые овладели начальными знаниями лексики и грамматики польского языка. Книга систематизирует грамматический материал, подготавливает для самостоятельного чтения и понимания общих текстов на польском языке, позволяет

«Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1, B2)» Ewa Lipińska

22.10.2011 // 0 комментариев

 Этот учебник является сборником орфографических упражнений для иностранцев, учащих польский язык на уровне B1 и B2. Содержит 11 орфографических правил с богатым комплексом всевозможных заданий, диктантов, проверок и повторений. Хотя учебник имеет ответы, предназначен для

„Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych» (+audio) Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin

21.10.2011 // 0 комментариев

Учебник с коммуникативными упражнениями. В книге представлены диалоги на различные наиболее нужные в повседневной жизни темы, а также хорошие упражнения на закрепление пройденного материала Скачать (pobrać):

«Gramatyka co z głowy nie umyka» Anna i Józef Częścikowie

21.10.2011 // 0 комментариев

Этот учебник польской грамматики предназначен в первую очередь для польских учеников гимназии, но также будет интересен студентам-полонистам, и всем, у кого проблемы с польской грамматикой. Книга предлагает полный курс грамматики, написанный простым языком. Содержит

«Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne» Jerzy Bralczyk

20.10.2011 // 0 комментариев

Профессор Бральчык (Bralczyk) решил написать книгу о пословицах, девизах и слоганах, которые можно услышать в Польше. Он интересно объясняет, откуда произошли те или иные призывы, почему они не логичны с точки зрения языка, и зачем были созданы именно в такой форме! Для хорошо

«Podręcznik języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych» Blanka Konopka (+audio)

19.10.2011 // 0 комментариев

«Учебник польского языка для русскоязычных» призван поддержать изучение польского языка за границей, прежде всего в восточной Европе (России, Беларуси, Украине). Для начинающих изучать польский язык. 1 часть учебника полностью состоит из упражнений на написание и

Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Wydanie III poprawione. Renata Grzegorczykowa

18.10.2011 // 0 комментариев

Nowe wydanie skryptu Zarys słowotwórstwa polskiego zawiera niewiele zmian w stosunku do wydań poprzednich z lat 1972 i 1974. Uwzględniono nowe pozycje bibliograficzne i poprawiono fragmenty, które z punktu widzenia merytorycznego lub dydaktycznego okazały się dyskusyjne bądź niejasne. Dotyczy to zwłaszcza rozdziałów teoretycznych, a mianowicie problemu pochodności synchronicznej derywatów oraz kwestii ustalania funkcji formantów.
Nie uwzględniono natomiast najnowszych teorii słowotwórczych, zwłaszcza ujęć generatywnych słowotwórstwa, w przekonaniu, że są to próby jeszcze nie dość ugruntowane i jest za wcześnie umieszczać je w kursowym wykładzie słowotwórstwa. Przyszłość pokaże, czy i w jakim kształcie zdobędą sobie one trwałe miejsce w nauce.

1 2 3 32