Лента
.

О польской литературе

«Metodyczny rozbiór powieści «Ogniem i mieczem» Henryka Sienkiewicza» Czapczyński T.

12.02.2012 // 0 комментариев

Этот методический разбор произведения «Ogniem i mieczem» адресован в первую очередь преподавателем польских школ для работы с учениками. Также будет интересен всем любителям творчества Сенкевича. Скачать (pobrać):

"Śladami Mickiewicza: szkice i przyczynki do dziejów romantyzmu" Wasilewski Z.

08.02.2012 // 0 комментариев

O książki tej wybrałem ze swoich prac literackich, dorywczo wśród innych zajęć dokonywanych te wszystkie, które się wiążą bezpośrednio lub pośrednio z osobą Mickiewicza. Znalazły się więc tutaj: przygodne opowiadania ("Szkoły w Polsce a twórczość poetycka", "Szkoła w oblężeniu") o pewnych chwilach i czynnikach romantyzmu zeszłowiecznego, źródłowe przyczynki historyczne ("Mickiewicz i Słowacki jako członkowie Towarzystwa litewskiego i ziem ruskich", "O ton w poezji 
i w życiu", "Stosunki Goszczyńskiego ze Słowackim", "Goszczyński o Mickiewiczu"), rozbiory krytyczne literackie ("Psychologja pomysłu Pana Tadeusza", "Nowy Konrad"), a nawet wrażenia z podróży ("Śladami Mickiewicza") po ziemi litewskiej. 

"Z epoki romantyzmu: studya i szkice" Chrzanowski I.

08.02.2012 // 0 комментариев

 Charakterystyka romantyzmu 
Czem był Wirgiliusz dla Polaków po utracie niepodległości?  
Pieśń wygnańca 
Mowa Brodzińskiego w narodowości Polaków na tle współczesnej ideologii patryotycznej . 
źródła klasyczne dwóch utworów romantycznych 
Odczyt o Mickiewiczu 
Mickiewicz a Puszkin 
Sądy estetyka niemieckiego o Mickiewiczu . . . 
»Resurrecturis« i  Psalm dobrej woli 
Skarga skrzywdzonego poety 
Dwie książki polskie o zagadnieniach religijnych 

«Wśród romantyków i romantyzmu. Z życia i twórczości poetów» Stanisław Kossowski

08.02.2012 // 0 комментариев

Книга о жизни и творчестве польских поэтов эпохи романтизма: А. Мицкевиче, Ю. Словацком, З. Красиньском, Ю. Залеским. Будет очень интересна всем любителям польской литературы той эпохи, а также студентам-литературоведам. Скачать (pobrać):

"Literatura lat 1945-1975" Zbigniew Jarosiński

07.02.2012 // 0 комментариев

Wydawnictwo Naukowe PWN oddaje do rąk czytelników książkę z serii Mała Historia Literatury Polskiej - zamierzonej na dziesięć tomów obejmujących całość literatury od początków po dzień dzisiejszy.
Pomysł tej edycji zrodził się w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a został zrealizowany tak, by każdy tom zawierał autorską koncepcję przedstawionej w nim epoki. Stąd dyskusyjne nieraz propozycje periodyzacyjne, nowa problematyzacja i hierarchia wartości literackich.
Mała Historia Literatury Polskie/, praca młodej generacji badaczy, to próba indywidualnego spojrzenia na literaturę i zarazem głos w sporze o kanon literatury narodowej, kierunki reinterpretacji tradycji literackiej oraz rolę literatury we współczesnej cywilizacji.
Mała Historia Literatury Polskiej jest przeznaczona dla uczniów, studentów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych polską literaturą.

«Хрестоматия по польской литературе» О.Э. Морозова

04.02.2012 // 0 комментариев

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих польский язык в качестве второй специальности, а также для широкого круга читателей, интересующихся польской литературой. Содержит произведения и отрывки из произведений классиков польской

«Три лика польского модерна» Тананаева Л.

04.02.2012 // 0 комментариев

Книга посвящена трем живописцам, формировавшим художественный облик Польши на рубеже веков: Станиславу Выспяньскому, Юзефу Мехофферу и Яцеку Мальчевскому. Скачать (pobrać):

«Польская литература ХХ века (1890-1990)» Хорев В.А.

01.02.2012 // 0 комментариев

В книге рассмотрен литературный процесс в Польше в минувшем столетии (направления, течения, литературные группы, творчество многих писателей) в общественно-политическом контексте, поскольку литература является частью целостной системы культуры и развивается во
1 2 3 4