Лента

Zasady interpunkcji w języku polskim

Поддержите наш сайт! Нажмите на рекламу!

FavoriteLoadingВ закладки!
Небольшая книжка по польской пунктуации. Взято с http://slowniki.pwn.pl/zasady/629734_1.html

Spis treści:

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ INTERPUNKCJI

1. ZNAKI INTERPUNKCYJNE I ICH FUNKCJE

2. CHARAKTER POLSKIEJ INTERPUNKCJI

II. ZNAKI INTERPUNKCYJNE

3. ZNAKI ODDZIELAJĄCE. UWAGI OGÓLNE

4. PODSTAWOWA FUNKCJA KROPKI

5. INNE ZASTOSOWANIA KROPKI

5.1. Kropka po skrócie wyrazu

5.2. Kropka po inicjałach imienia i nazwiska

5.3. Skrót z kropką lub wielokropek na końcu zdania

5.4. Kropka po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe

5.5. Pisownia dat

5.6. Kropka po liczbach arabskich lub rzymskich oraz literach wprowadzających wyliczenia

5.7. Kropka po tytule części dzieła, np. rozdziału, podrozdziału, ustępu

5.8. Kropka obok innych znaków interpunkcyjnych

6. POMIJANIE KROPKI

6.1. Na kartach tytułowych książek

6.2. Po tytułach rozdziałów i podrozdziałów

6.3. Po tytułach artykułów w czasopismach

6.4. Po żywej paginie (tzn. po tekście umieszczanym w nagłówku strony)

6.5. Po liczebnikach porządkowych pisanych cyframi rzymskimi

6.6. Między składnikami daty

6.7. Po liczebnikach porządkowych oznaczających godzinę

6.8. Po liczebnikach głównych

6.9. Po imieniu i nazwisku w podpisach, na wizytówkach i wywieszkach

6.10. Po napisach na afiszach, transparentach i szyldach

6.11. Po skrótowcach

6.12. Po skrótach jednostek miar i wag oraz rodzimych jednostek pieniężnych

7. ŚREDNIK

7.1. Średnik w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych

7.2. Średnik zastosowany do oddzielania pojedynczych zdań

7.3. Średnik w zdaniach zawierających rozbudowane wyliczenia

8. PRZECINEK

8.1. Przecinek używany pojedynczo lub podwójnie

8.2. Użycie myślników zamiast przecinków

A. Przecinek pomiędzy zdaniami podrzędnymi i nadrzędnymi. Zasady ogólne

8.A.1. Oddzielanie zdania podrzędnego (określającego)

8.A.2. Wyrazy wprowadzające zdanie podrzędne

B. Przecinek pomiędzy zdaniami podrzędnymi i nadrzędnymi. Zasady szczegółowe

8.B.1. Połączenia partykuł, spójników, przysłówków ze spójnikami

8.B.2. Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami

8.B.3. Dwa sąsiadujące spójniki, spójnik i zaimek względny

8.B.4. Imiesłów zakończony na -ąc, -łszy, -wszy

C. Przecinek pomiędzy zdaniami współrzędnymi połączonymi bezspójnikowo

8.C.1. Sposoby łączenia zdań złożonych współrzędnie mogą

8.C.2. Zdania współrzędne bezspójnikowe

D. Zdania współrzędne spójnikowe. Reguły ogólne

8.D.1. Zdania współrzędne połączone spójnikami: przeciwstawnymi, wynikowymi, synonimicznymi

8.D.2. Zdania współrzędne połączone spójnikami: łącznymi, rozłącznymi, wyłączającymi

E. Zdania współrzędne spójnikowe. Reguły szczegółowe

8.E.1. Spójniki łączne, rozłączne, wyłączające z przysłówkami i zaimkami

8.E.2. Spójnik łączny, rozłączny, wyłączający (oraz partykuła czy) powtórzone na początku dwóch zdań współrzędnych

8.E.3. Spójnik lub zaimek względny upodrzędniający powtórzone po spójniku łącznym lub rozłącznym

F. Przecinek między częściami zdania pojedynczego

G. Przecinek między częściami zdania pojedynczego połączonymi spójnikowo

8.G.1. Przecinek przed spójnikami: i, a (= i), oraz, tudzież, lub, albo, bądź, czy, ani, ni

8.G.2. Przecinek przed spójnikami przeciwstawnymi a, ale, lecz (…)

8.G.3. Przecinek przed spójnikami powtórzonymi, pełniącymi identyczną funkcję

H. Przecinek a wyrażenia porównawcze

8.H.1. Przed członem porównawczym wprowadzonym przez wyrazy: jak, jakby, jako (…)

8.H.2. Przykładowe wyliczenia i wyszczególnienia wprowadzane przez wyraz jak

8.H.3. Porównania paralelne (o konstrukcji tak, jak; taki, jaki; tyle, co; ten, co)

8.H.4. Przed wyrazem jako (= w charakterze, w roli) przecinka

I. Przecinek między częściami zdania pojedynczego połączonymi bezspójnikowo

8.I.1. Przecinek między połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania

8.I.2. Przecinek przed członami powtarzanymi

J. Wyrażenia wprowadzające i wtrącone

8.J.1. Przecinek w wyrażeniach wprowadzających wyjaśnienia i wyliczenia

8.J.2. Wyrażenia typu: na przykład, chyba, przynajmniej (…)

8.J.3. Wyrazy i wyrażenia oznaczające stosunek osoby mówiącej do treści wypowiedzi

8.J.4. Krótkie wyrażenia mające formę zdań głównych (…)

8.J.5. Wyrazy i wyrażenia nie będące częściami zdania (tzw. wyrazy poza zdaniem)

8.J.6. Wtrącone człony zdań złożonych i pojedynczych

8.J.7. Przecinek po wyrazach wyrażających okrzyk

9. ZNAKI PROZODYCZNE, EMOTYWNE ORAZ ZNAKI OPUSZCZENIA. UWAGI OGÓLNE

10. WIELOKROPEK

10.1. Zasady użycia

10.2. Przed wyrazami, których czytelnik nie może w określonym kontekście oczekiwać

10.3. Wielokropek umieszczony w nawiasie kwadratowym

10.4. Wielokropek obok innych znakach interpunkcyjnych

11. MYŚLNIK

11.1. Myślnik używany do zaznaczenia domyślnego członu zdania

11.2. Myślnik użyty zamiast domyślnych czasowników jest, są, przed zaimkiem to

11.3. Myślnik przed wyrażeniem, ujmującym w sposób ogólny, to, co zostało wcześniej powiedziane szczegółowo

11.4. Myślnik używany do oznaczenia momentu zawieszenia głosu

11.5. Myślnik w miejscu, w którym pojawia się element nieoczekiwany, zaskakujący

11.6. Myślnik po bardziej rozbudowanych członach zdania

11.7. Myślnik i wtrącenia

11.8. Myślnik i uwagi wtrącone

11.9. Myślnik i wypowiedź narratora

11.10. Myślnik w wyliczeniach

11.11. Myślnik obok innych znakach interpunkcyjnych

11.12. Myślnik pomiędzy cyframi oznaczającymi wartość przybliżoną

11.13. Zestawienie dwóch wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych

11.14. Użycie myślnika dla uniknięcia dwuznaczności

12. PYTAJNIK

12.1. Pytajnik na końcu zdań pytających

12.2. Pytajnik w zdaniach pytajnych rozłącznych

12.3. Pytajnik w zdaniach złożonych

12.4. Pytajnik w nawiasie

12.5. Pytajnik zastępujący znaki interpunkcyjne oddzielające

12.6. Łączenie pytajnika z wykrzyknikiem

12.7. Pytajnik na końcu i w środku zdania

13. WYKRZYKNIK

13.1. Znak wykrzyknienia po wszelkich okrzykach, zawołaniach (…)

13.2. Znak wykrzyknienia wielokrotnie powtórzony

13.3. Znak wykrzyknienia w zdaniach rozpoczynających się od wołacza (…)

13.4. Użycie wykrzyknika zamiast kropki

13.5. Znak wykrzyknienia w tytułach utworów i rozdziałów

13.6. Wykrzyknik w nawiasie

13.7. Wykrzyknik po pytajniku

14. DWUKROPEK

14.1. Dwukropek używany do przytoczenia czyichś lub własnych słów

14.2. Dwukropek używany do wymienienia wyrazów, zwrotów, objaśnianych następnie w tekście

14.3. Dwukropek a wyliczenie szczegółów

14.4. Dwukropek i podmiot szeregowy

14.5. Dwukropek i zapowiedzi w postaci: jednym słowem, słowem, innymi słowy, inaczej mówiąc itp.

14.6. Dwukropek i zdania, przynoszące wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego

14.7. Dwukropek i przydawki rzeczowne

15. NAWIAS

15.1. Nawiasy i wypowiedzi uzupełniające lub objaśniające tekst główny

15.2. Nawiasy i wtrącone przykłady i objaśnienia

15.3. Nawias okrągły zamykający po liczbach i literach będących składnikami wyliczenia

15.4. Użycie nawiasu kwadratowego

15.5. Nawias kwadratowy do oznaczania zapisu fonetycznego

15.6. Nawias okrągły lub kwadratowy i dane bibliograficzne cytatu lub źródła

15.7. Nawias obok innego znaku interpunkcyjnego

16. CUDZYSŁÓW

A. Uwagi szczegółowe i zalecenia

16.A.1. Cudzysłowy ostrokątne

16.A.2. Cudzysłów złożony z apostrofów

16.A.3. Cudzysłowy definicyjne

B. Użycie cudzysłowu jako znaku cytowania

16.B.1. Cudzysłów i przytoczenia

16.B.2. Sytuacja gdy tekst cytowany został wyróżniony za pomocą innego rodzaju czcionek

16.B.3. Sytuacja gdy w obręb cytatu wprowadzono jakieś komentarze

C. Użycie cudzysłowu ze względów znaczeniowo-stylistycznych

16.C.1. Cudzysłów zastosowany dla wyodrębnienia wyrazów użytych ironicznie

16.C.2. Cudzysłów użyty do wyodrębnienia w tekście wyrazu obcego stylistycznie

16.C.3. Cudzysłów użyty do wyodrębnienia niektórych nazw własnych

D. Zbiegnięcie się cudzysłowu z innym znakiem interpunkcyjnym

16.D.1. Cudzysłów i kropka

16.D.2. Cudzysłów i znak zapytania

16.D.3. Cudzysłów i wielokropek, jeśli cytat został urwany

16.D.4. Cudzysłów i wielokropek, jeśli wielokropek jest częścią cytowanego tekstu

17. INTERPUNKCJA POLSKA — PODSUMOWANIE

Скачать (pobrać): http://rusfolder.com/45315740

0

Автор публикации

не в сети 56 минут

Vadzim

41
Комментарии: 13Публикации: 1726Регистрация: 12-09-2015

Прокомментируйте!

X
Чтобы сообщить нам о битой ссылке, нажмите на кнопу "Сообщить!". Спасибо за вашу помощь! Сообщить!