Porozumienie o współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Edukacji Republiki Białoruś na lata 1997-1999

Оцените материал и оставляйте комментарии: Бесполезная трата времени =(Идея неплоха, но...Нашел что-то для себяМного нового узнал(а)Лучшее в своем роде! (Ваша оценка будет первая!)
Загрузка...

FavoriteLoadingВ закладки!

POROZUMIENIE

o współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Edukacji Republiki Białoruś na lata 1997-1999.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministers-two Edukacji Republiki Białoruś zwane dalej «Stronami» kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty z dnia ?7 listopada 1995 roku, zwracając uwagę na historyczne związki między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś i odwołując się do tradycji przyjaźni łączącej oba państwa i narody, dążąc do rozszerzenia i umocnienia obustronnych kontaktów, uwzględniając dotychczasowe pozytywne doświadczenia we współpracy zawierają niniejsze Porozumienie.

Artykuł 1

Strony będą współpracowały, zwracając szczególną uwagę na następujące zagadnienia:
wymianę informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kie-runkach reformowania,
rozwój i podnoszenie poziomu nauczania języka polskiego w Republice Białoruś i języka białoruskiego w Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich szczeblach edukacji,
zapewnienie warunków mniejszościom narodowym — polskiej w Repub-lice Białoruś i białoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej — do nauki języka ojczys-tego i w języku ojczystym na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim ogólnokształcącym, a także do nauki języka ojczystego w szkołach wyższych,
wspieranie współpracy naukowej między uczelniami we wszystkich dziedzinach nauki,
wzajemne kształcenie kadr w formie pełnych i częściowych studiów wyższych, staży habilitacyjnych i studiów doktoranckich, stary dla pracowników naukowo-dydaktycznych, kursów podnoszenia kwalifikacji itp.,
wspieranie bezpośredniej współpracy między uczelniami i szkołami wszystkich typów w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Białoruś.
Artykuł 2

Strony każdego roku będą mogły kierować studentów na pełne studia magisterskie i studia częściowe, doktorantów na studia doktoranckie, pracowni-ków naukowych na staże habilitacyjne. Limity będą uzgadniane w Planie pracy. Decyzja o przyjęciu kandydata nastąpi po uzgodnieniu, w terminie 3 miesięcy, z konkretną szkołą wyższą możliwości realizacji studiów (stażu). Dokumenty zgłoszeniowe kandydatów Strony przekazywać będą najpóźniej do 31 marca każdego roku.

Strona przyjmująca zapewni studentom, doktorantom i habilitantom bez-płatną naukę i bezpłatne korzystanie z pomocy naukowych, odbywanie praktyk, przeprowadzanie prac naukowo-badawczych zgodnie z programem nauczania i planem stażu, korzystanie z materiałów bibliotecznych, dokumentacji nauko-wo-technicznej i wyposażenia technicznego, bezpłatną opiekę lekarską w pub-licznych zakładach opieki zdrowotnej (bez leczenia chorób przewlekłych i prote-tyki) oraz możliwość zakwaterowania w domu studenckim za odpłatnością.

Strona wysyłająca pokrywa koszty przejazdu do miejsca nauki (stażu) i z powrotem oraz wypłaca świadczenia stypendialne.

Artykuł 3

Strony będą co roku mogły kierować pracowników naukowo-dydaktycz-nych w celu podwyższenia kwalifikacji i odbywania staży naukowych, na zasa-dach wymiany bezdewizowej. Limity będą uzgadniane w Planie pracy. Strona przyjmująca wypłaca świadczenia stypendialne oraz zapewnia bezpłatną realizację programu stażu, bezpłatną opiekę lekarską w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (bez leczenia chorób przewlekłych i protetyki) oraz możliwość zakwaterowania w domu studenckim za odpłatnością. Strona wysyłająca pokrywa koszty przejazdu do miejsca stażu i z powrotem.

Artykuł 4

Strony będą sprzyjały udziałowi naukowców i specjalistów w seminariach naukowych, konferencjach , prowadzeniu wykładów, konsultacjach. Współpraca, zgodnie z tym artykułem, będzie realizowana na zasadach określanych bezpośrednio przez kierowników zainteresowanych instytucji pod- ległych Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministers-twu Edukacji Republiki Białoruś.

Artykuł 5

Strony będą sprzyjały wymianie specjalistów i wykładowców szkół wyż-szych na okres długoterminowy do pracy pedagogicznej w szkołach wyższych w dziedzinie nauk humanistycznych, przyrodniczych i technicznych, jak również w innych dziedzinach, zgodnie z zapotrzebowaniem Strony przyjmującej.

Artykuł 6

Strony będą udzielały pomocy szkołom wyższym i innym typom szkół, w których wykładany jest język polski w Republice Białoruś i język białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przywiązując duże znaczenie do nauczania języka polskiego w Republice Białoruś i języka białoruskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podnoszenia poziomu nauczania, Strony będą kontynuowały współpracę w następujących kierunkach :
przygotowanie specjalistów w zakresie języka polskiego i białoruskiego oraz literatury;
podwyższanie kwalifikacji wykładowców;
doskonalenie planów i programów nauczania, tworzenie wspólnych ze-społów autorskich w celu przygotowania podręczników, słowników i pomocy metodycznych (i ich tłumaczenie odpowiednio na język polski i białoruski).
W tym celu:

Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej skieruje a Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś przyjmie:
wykładowców języka polskiego i literatury do pracy w szkołach wyż-szych i kolegiach nauczycielskich Republiki Białoruś na okres 2-3 lat (zgodnie z zapotrzebowaniem Strony białoruskiej);
studentów filologii białoruskiej na studia częściowe na zasadach wy-miany bezdewizowej (na podstawie porozumień między szkołami wyższymi);
na kursy języka białoruskiego studentów i wykładowców na okres do 30 dni na koszt Strony białoruskiej.
Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś skieruje a Ministerstwo Eduka-cji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przyjmie:
wykładowców języka białoruskiego do pracy w szkołach wyższych i li-ceach na okres 2-3 lat (zgodnie z zapotrzebowaniem Strony polskiej);
studentów filologii polskiej na studia częściowe na zasadach wymiany bezdewizowej (na podstawie porozumień między szkołami wyższymi);
na kursy języka polskiego studentów i wykładowców na okres do 30 dni na koszt Strony polskiej.
Strony będą sprzyjać rozszerzaniu nauczania języka polskiego w uniwer-sytetach Republiki Białoruś i języka białoruskiego w uniwersytetach Rzeczpos-politej Polskiej. Koszty podróży do miejsca zatrudnienia i z powrotem osób, o których mowa w tym artykule pokrywa Strona wysyłająca. Zatrudnionym wykładowcom (lektorom) Strona przyjmująca wypłaca zgodnie z wewnętrznym ustawodawstwem miesięczne wynagrodzenie oraz wy-nagrodzenie za okres urlopu, zapewnia bezpłatne mieszkanie (bez opłat za tele-fon, gaz i elektryczność), zapewnia bezpłatną opiekę lekarską (bez leczenia cho-rób przewlekłych i protetyki) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Artykuł 7

Strony będą udzielały sobie wzajemnej pomocy w zapewnieniu mniej-szościom narodowym — polskiej w Republice Białoruś i białoruskiej w Rzeczy-pospolitej Polskiej — możliwości nauki języka ojczystego i w języku ojczystym na poziomie wychowania przedszkolnego, nauczania podstawowego i ponad- podstawowego oraz możliwości uczenia się języka ojczystego na poziomie wyż-szym.

W tym celu kontynuowane będą prace wspólnej Komisji konsultacyjnej do spraw szkolnictwa dla mniejszości polskiej w Republice Białoruś i szkolnict-wa dla mniejszości białoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obie Strony na zasadzie wzajemności będą popierały polsko-białoruską współpracę autorską w przygotowywaniu podręczników, słowników, przewod-ników metodycznych, materiałów i pomocy dydaktycznych z zakresu nauczania języków, literatury, historii i kultury ojczystej obu narodów.

Artykuł 8

W stosunku do placówek oświatowych realizujących proces nauczania w języku ojczystym, Strony będą uwzględniały potrzebę kształcenia nauczycieli języka ojczystego (polskiego w Republice Białoruś i białoruskiego w Rzeczy-pospolitej Polskiej) dla tych szkół, podwyższania ich kwalifikacji, jak również doskonalenia znajomości języka przez nauczycieli innych przedmiotów wykła-danych w tym języku.
W tym celu:

Strona polska skieruje a Strona białoruska przyjmie na swój koszt:
nauczycieli języka białoruskiego i innych przedmiotów, które nauczane są w tym języku na kursy podnoszenia kwalifikacji na okres 21 dni (limit będzie uzgadniany w Planie pracy),
młodzież należącą do mniejszości białoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej na naukę w uczelniach i innych typach szkół Republiki Białoruś (limit bę-dzie uzgadniany w Planie pracy).
Strona białoruska skieruje a Strona polska przyjmie na swój koszt:
nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów, które nauczane są w tym języku na kursy podnoszenia kwalifikacji na okres 21 dni (limit będzie uzgadniany w Planie pracy),
młodzież należącą do mniejszości polskiej w Republice Białoruś na nau-kę w uczelniach i innych typach szkół Rzeczypospolitej Polskiej (limit będzie uzgadniany w Planie pracy),
nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w tym języku, którzy pragną podwyższyć kwalifikacje na roczny staż językowo-meto-dyczny w zakładach kształcenia nauczycieli Rzeczypospolitej Polskiej (limit bę-dzie uzgadniany w Planie pracy).
Strona białoruska zagwarantuje tym nauczycielom miejsce pracy w szkołach zatrudniających ich przed stażem.

Osobom, o których mowa w tym artykule Strona przyjmująca wypłaca świadczenia stypendialne, zapewnia odpłatne zakwaterowanie i bezpłatną opiekę lekarską w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (bez protetyki i leczenia chorób przewlekłych). Strona przyjmująca nie pokrywa kosztów podróży tych osób.

Strony będą współpracowały w zakresie organizowania na terytorium Re-publiki Białoruś kursów podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli języka pol-skiego i innych przedmiotów, które nauczane są w tym języku w Republice Białoruś i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla nauczycieli języka biało-ruskiego i innych przedmiotów, które nauczane są w tym języku w Rzeczypos-politej Polskiej (w uzgodnieniu z organami prowadzącymi szkoły).

Artykuł 9

Doborem na studia pełne kandydatów wymienionych w artykule 8 będą zajmowali się pełnomocni przedstawiciele obydwu Stron (zgodnie z ustalonymi w Planie pracy limitami). Strony będą uwzględniać rekomendacje organizacji społecznych mniejszości narodowych — polskiej w Republice Białoruś i białoruskiej w Rzeczypos-politej Polskiej — przy kwalifikowaniu kandydatów na studia, dokształcania, kur-sy podnoszenia kwalifikacji, praktyki oraz inne formy nauczania i doskonalenia zawodowego.

Artykuł 10

W celu zapewnienia właściwego poziomu nauczania języka polskiego i w języku polskim w Republice Białoruś oraz języka białoruskiego i w języku białoruskim w Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś będą współdziałały w zatrudnianiu w szkołach i przedszkolach Białorusi, w których jest nauczany język polski nauczycieli i wychowawców przedszkoli z Polski a w szkołach i przedszkolach Polski, w których jest nauczany język białoruski -nauczycieli i wychowawców przedszkoli z Białorusi., zgodnie z wnioskami organów prowadzących szkoły.

Terenowe organy ds. oświaty Strony przyjmującej powinny zapewnić za-praszanym nauczycielom i wychowawcom przedszkoli miesięczne wynagrodze-nie oraz wynagrodzenie za okres urlopu zgodnie z wewnętrznym ustawodawst-wem i stażem pracy w odpowiedniej specjalności, bezpłatne zakwaterowanie, bezpłatną niezbędną opiekę lekarską w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (bez leczenia chorób przewlekłych i protetyki). Koszty podróży do miejsca zatrudnienia i z powrotem ponosi Strona wy-syłająca.

Artykuł 11

Strony będą dążyły, aby podręczniki szkolne obu krajów z historii, geo-grafii i literatury przyczyniały się do lepszego wzajemnego zrozumienia przez oba narody. W tym też kierunku będą prowadzone dalsze prace wspólnej polsko-bia-łoruskiej Komisji ekspertów do spraw weryfikacji treści podręczników. Posiedzenia Komisji będą odbywały się co roku, na przemian w obu kra-jach, na zasadach wymiany bezdewizowej. -Wnioski przyjęte przez Komisję będą uwzględniane przez Ministerstwa Edukacji obu Stron i realizowane w ustalonych terminach.

Artykuł 12

Strony będą dążyć do uzgodnienia do końca I półrocza 1997 roku projektu Umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych.

Artykuł 13

Strony będą sprzyjały realizacji wspólnych przedsięwzięć aktywizujących proces nauczania i inspirujących potrzeby poznawcze młodego pokolenia (kon-kursy, olimpiady języka polskiego i innych przedmiotów w Republice Białoruś oraz języka białoruskiego i innych przedmiotów w Rzeczypospolitej Polskiej, zawody międzyszkolne, wspólne programy artystycznej.

Artykuł 14

Strony popierać będą rozwój bezpośredniej współpracy szkół wyższych. . V4’spółpraca ta będzie prowadzona na podstawie uzgodnień dokonanych bezpo-średnio przez zainteresowane szkoły wyższe.

Artykuł 15

Strony będą wspierały współpracę w dziedzinie kształcenia ustawicznego i będą udzielały pomocy w nawiązywaniu kontaktów między placówkami oświa-ty dorosłych prowadzącymi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe oraz w realizacji innych form współdziałania.

Artykuł 16

Strony będą popierały wymianę wakacyjną grup uczniów i nauczycieli i będą udzielały niezbędnej pomocy w nawiązywaniu bezpośredniej współpracy między szkołami (szczególnie z rejonów przygranicznych). Współpraca ta bę-dzie koordynowana przez terenowe organy oświaty i będzie odbywała się na za-sadach wymiany bezdewizowej.

Artykuł 17

Strony popierać będą wymianę młodzieży i współpracę między organiza-cjami i instytucjami młodzieżowymi obu państw prowadzoną w oparciu o zawar-te przez te organizacje umowy.

Artykuł 18

W celu oceny współpracy między Ministerstwami i wymiany doświad-czeń Strony będą wymieniały delegacje specjalistów do ?0 osobodni rocznie na zasadach wymiany bezdewizowej. W przypadku delegacji przyjmowanych poza wymienionym limitem koszty hote-lu i diety dzienne pokrywa Strona wysyłająca. Strona przyjmująca pokrywa koszty przejazdów wynikających z realizacji pro-gramu pobytu, koszty tłumaczy i imprez kulturalnych.

Artykuł 19

Studenci, doktoranci i stażyści przebywający w uczelniach Rzeczypospo-litej Polskiej i Republiki Białoruś przed podpisaniem niniejszego Porozumienia, będą kontynuować naukę do momentu jej zakończenia na warunkach określo-nych w Porozumieniu podpisanym przez Strony 20 kwietnia 1994 roku.

Artykuł 20

Nieodłączną część niniejszego Porozumienia stanowi Plan pracy określa-jący warunki realizacji Porozumienia.

Artykuł 21

Niniejsze Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przed-sięwzięć, wcześniej uzgodnionych między Stronami.

Artykuł 22

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano w Warszawie dnia 18 marca 1997 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i białoruskim. Teksty w obu językach posiadają jednakową moc.

W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
J. Wiatr

W imieniu Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś
W. Strażew

PLAN PRACY

do Porozumienia o współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Edukacji Republiki Białoruś na lata 1997-1999 (z prolongatą na 2001 rok)

Zgodnie z Porozumieniem o współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Edukacji Republiki Białoruś na lata 1996-1999, podpisanym w Warszawie dnia 18 marca 1997 roku, Strony przyjmują niniejszy Plan pracy na lata 1997-1999.

do artykułu 2
Strony kierują:
— 1 studenta na studia pełne magisterskie (lub częściowe)
— do 2 doktorantów (lub habilitantów) na studia doktoranckie (lub staże habilitacyjne)

do artykułu 3
Strony kierują pracowników naukowo-dydaktycznych i wykładowców na staże naukowe — do 5 osobomiesięcy

do artykułu 6
Strony kierują do 2 osób na kursy języka i literatury polskiej oraz języka i literatury białoruskiej

do artykułu 7
wspólna Komisja konsultacyjna do spraw szkolnictwa dla mniejszości polskiej w Republice Białoruś i szkolnictwa dla mniejszości białoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej będzie kontynuowała współpracę w zakresie zapewnienia programów nauczania, podręczników i odpowiedniego poziomu nauczania w szkołach (klasach) białoruskich z polskim językiem wykładowym i w szkołach (klasach) polskich z białoruskim językiem wykładowym

do artykułu 8
— do 60 nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w tym języku na kursy podwyższania kwalifikacji w Polsce,
— do 20 nauczycieli języka białoruskiego i innych przedmiotów nauczanych w tym języku na kursy podwyższania kwalifikacji na Białorusi,
— do 20 nauczycieli z Białorusi na roczny staż językowo-metodyczny języka polskiego w Polsce,
— do 90 osób — młodzież do mniejszości polskiej na Białorusi na kształcenie w szkołach wyższych i szkołach niższego szczebla w Polsce,
— do 40 osób — młodzież należącą do mniejszości białoruskiej w Polsce na kształcenie w szkołach wyższych i szkołach niższego szczebla na Białorusi

do artykułu 10
— liczba nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w tym języku, którzy kierowani są z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Białoruś, będzie określana corocznie przez Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś

Niniejszy Plan Pracy podpisano w Warszawie dnia 18 marca 1997 roku w 2 egzemplarzach, każdy w języku polskim i białoruskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

Если ссылка не работает, обязательно прочитайте Как скачать с сайта. Если это не помогло, пожалуйста, выделите неработающую ссылку и нажмите Ctrl+Enter.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о